PhoneCallsIcon 2810 372992 / Καθημερινά 9:00-16:00

Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα – GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία μας τηρεί και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς ή για εσάς όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας ή επικοινωνείτε μαζί μας εγγράφως ή προφορικώς ή μέσω του ιστοτόπου μας ή από άλλες πηγές με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1.2 Στην Εταιρεία μας κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας των πελατών μας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με προσοχή και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε συντάξει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας προκειμένου να σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.
1.3 Για τους σκοπούς της Δήλωσης Απορρήτου και Προστασίας ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός διαβατηρίου κλπ.
1.4 Η παρούσα Δήλωση :
(α) παρέχει μια επισκόπηση των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που η Εταιρεία μας συλλέγει, των σκοπών επεξεργασίας αυτών, τη διάρκεια τήρησης αυτών, των πηγών και των αποδεκτών τους,
(β) προσφέρει μια σύνοψη των πρακτικών με τις οποίες συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
(γ) επιβεβαιώνει τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, τις εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης καθώς και τα φυσικά μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία τους
(δ) σας ενημερώνει για το είδος και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας,
(ε) απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα είτε είναι υφιστάμενοι είτε δυνητικοί πελάτες και συνεργάτες μας.
1.5 Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας εφαρμόζεται :
(α) Για τα φυσικά εμπορικά μας καταστήματα (Εφέσου αρ. 5, Λ. Κνωσσού αρ. 255) τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία μας «ΜΥΡΩΝ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
(β) για τους διαδικτυακούς τόπους – ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) www.aquasports.gr.
(γ) για κάθε τοποθεσία Web ή εφαρμογή OnLine,
(δ) για κάθε OnLine και Οffline προωθητική ενέργεια της Εταιρείας μας καθώς και
(ε) για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Δήλωση.
1.6 Προτού μας γνωστοποιήσετε οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά, σας συνιστούμε να αφιερώσετε τον απαιτούμενο χρόνο και να διαβάσετε με προσοχή το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

ΙΙ. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

2.1 Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή το νομικό πρόσωπο που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ορίζεται η Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας ενεργεί, κατά κύριο λόγο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά περίπτωση, ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

ΙΙΙ. ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας και την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τους πελάτες μας αυτοπροσώπως ή μέσω έγγραφης, τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκτούμε νομίμως από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα από πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων (π.χ skroutz), από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο), που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μοιραστούν μαζί μας τα δεδομένα αυτά καθώς και από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες.

ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ4.1 Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες :

 1. Δεδομένα ταυτότητας πελατών : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επαγγελματική δραστηριότητα, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.
 2. Δεδομένα τιμολόγησης πελατών : στοιχεία συναλλαγής, είδος και ποσότητα προϊόντος, ημερομηνία παραγγελίας/ αγοράς, ημερομηνία παράδοσης, διεύθυνση παράδοσης.
 3. Δεδομένα επικοινωνίας πελατών : τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 4. Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης πελατών : αριθμός και είδος πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τρόπος πληρωμής, όροι διακανονισμού, λοιπά έξοδα (π.χ μεταφοράς).
 5. Δεδομένα πιστοδότησης πελατών : αριθμός εγκρίσεως δανείου, εκκαθαριστικό σημείωμα, όροι σύμβασης, προσωπικά στοιχεία οφειλέτη (ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ, οικογενειακή κατάσταση), επαγγελματικά στοιχεία οφειλέτη (απασχόληση, έτη απασχόλησης, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας), στοιχεία εγγυητή, στοιχεία αντικλήτου.
 6. Δεδομένα τιμολόγησης και επικοινωνίας προμηθευτών / εξωτερικών συνεργατών (π.χ service) : ονοματεπώνυμο, επαγγελματική δραστηριότητα, έδρα (διεύθυνση), τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., στοιχεία εκπροσώπου / αντιπροσώπου/ εξουσιοδοτημένου service.
 7. Δεδομένα τοποθεσίας : όπως πληροφορίες για σημεία πρόσβασης WiFi που ενδέχεται να μεταδοθούν σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες (π.χ WiFi).
 8. Δεδομένα εικόνας : πληροφορίες εικόνας, φωτογραφίες και video από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

4.2 Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω διέπεται πλήρως από τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, περιορισμού του σκοπού, ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ακρίβειας, περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και λογοδοσίας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
V. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣυλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις όπως:

 1. Κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την παροχή των υπηρεσιών μας (διαχείριση παραγγελίας, παράδοση προϊόντος, διατύπωση αιτημάτων, παραπόνων κλπ.).
 2. Κατά την συμμετοχή σας σε προγράμματα marketing ή events (εγγραφή σε ενημερωτικές λίστες προκειμένου να λαμβάνετε προσφορές και άλλο προωθητικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λοιπών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης).
 3. Κατά την διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους (προμηθεύτριες εταιρείες, εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες Service, πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων κλπ).
 4. Κατά την λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών (ενέργειες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών π.χ. σύνδεση στον δικτυακό μας τόπο, σύνδεση στο δίκτυο WiFi της Εταιρείας μας, συμπλήρωση online φορμών π.χ. φόρμα επικοινωνίας, φόρμα παραγγελίας κλπ) καθώς και κατά την λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

VΙ. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ6.1 Ο Κανονισμός μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία είναι σύννομη, δηλαδή πληροί μία εκ των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις επεξεργασίας:
i) Στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοράς προϊόντων – παροχή των υπηρεσιών μας.
Η επεξεργασία σε αυτήν την περίπτωση γίνεται για την επίτευξη των ακόλουθων σκοπών :

 • Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας από το στάδιο της παραγγελίας έως το στάδιο της παραδόσεως του προϊόντος σε εσάς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στα καταστήματά μας αλλά και μεταγενέστερα, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών.
 • Την διαχείριση της παραγγελίας σας και άλλων υπηρεσιών (π.χ διαμεσολάβηση για την έγκριση δανείου από συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, παροχή υπηρεσιών Service κλπ)
 • Την κατάλληλη προετοιμασία και την έγκαιρη ικανοποίηση ιδιαίτερων αιτημάτων σας που σχετίζονται με την παραγγελία σας (π.χ. φύλαξη και παράδοση των εμπορευμάτων σε μεταγενέστερο χρόνο κλπ.).
 • Την διαχείριση λιστών με προσωπικά δεδομένα πελατών για λόγους λειτουργικούς όπως για παράδειγμα λίστες με ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων ή και λίστες με ημερομηνία πληρωμής δόσεων πιστωμένου τιμήματος σύμφωνα με τον μεταξύ μας διακανονισμό.
 • Την κατόπιν ρητής εξουσιοδοτήσεως εκπροσώπησή σας σε συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα.
 • Την διαχείριση διάφορων αιτημάτων/καταγγελιών/παραπόνων.

ii) Στη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αποφάσεις οποιωνδήποτε Αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή Δικαστηρίων.
H επεξεργασία σε αυτήν την περίπτωση γίνεται για την εξυπηρέτηση των ακόλουθων σκοπών:

 • Έκδοση και τήρηση νομικών – φορολογικών εγγράφων (π.χ. αποδείξεων, τιμολογίων κλπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Σύνταξη, έκδοση και τήρηση νομικών εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

iii) Στην εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
Πάντοτε η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται κατόπιν στάθμισης των συμφερόντων της Εταιρείας μας με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.
Η επεξεργασία σε αυτήν την περίπτωση γίνεται για την επίτευξη των ακόλουθων σκοπών :

 • Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας από τη σύμβαση που έχουμε συνάψει τις προμηθεύτριες εταιρείες.
 • Την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων.
 • Την βελτίωση των υπηρεσιών μας ώστε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις απαιτήσεις σας προκειμένου να παραμείνετε απολύτως ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή σας από τα καταστήματά μας (φυσικά και ηλεκτρονικά)
 • Την διενέργεια ερευνών αγοράς και η ανάλυση ερωτηματολογίων και σχολίων των πελατών.
 • Την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και η δημιουργία στατιστικών δεδομένων βάσει αυτής.
 • Την διαχείριση παραπόνων πελατών.
 • Την προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρείες από κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες και την αποφυγή απάτης ή / και κλοπής.
 • Την ενημέρωση των πελατών και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους μετά την αποχώρησή τους .

iv) Στη συγκατάθεσή σας
Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής μας ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων σας για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα :

 1. των δεδομένων ταυτότητας και επικοινωνίας για την αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / sms / newsletter / επιστολών / μηνυμάτων μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, messenger, viber κλπ) για την ενημέρωσή σας για προγράμματα/ προσφορές/ εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας.
 2. των δεδομένων ταυτότητας και επικοινωνίας για τη συμμετοχή σας σε τηλεφωνικές ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έρευνες / ερωτηματολόγια με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Σας καθιστούμε σαφές ότι διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλέστε την συγκατάθεσή για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της. Δεν απαιτείται να αιτιολογήσετε την απόφαση σας και δεν θα υποστείτε οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες ή κυρώσεις εξ αυτής (εκτός από την παύση των ωφελημάτων που ενδεχομένως απέρρεαν από την συγκατάθεσή σας π.χ. παύση εκ μέρους μας αποστολής ενημερωτικού – προωθητικού υλικού). Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αποστέλλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : info@aquasports.gr.
VII. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Η Εταιρεία θα διατηρήσει (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
7.2 Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα, το χρόνο παραγραφής τυχόν δικαστικώς επιδιώξιμων αξιώσεων και τις ισχύουσες έννομες ή συμβατικές υποχρεώσεις μας.

VII. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΚατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι οι κατωτέρω:

 1. Συγγενείς – συνεργαζόμενες εταιρείες
  Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού με συγγενείς εταιρείες της ΜΥΡΩΝ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τα προσωπικά σας δεδομένα με επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε ή/και εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, να σας παρέχουν υλικό προώθησης και διαφήμισης.
 2. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας.
  Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Οι εξουσιοδοτημένοι προς το σκοπό αυτό υπάλληλοί μας είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της μεταξύ μας σύμβασης, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, από δημόσιες Αρχές ή Δικαστήρια, δεσμεύονται δε συμβατικώς από ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 3. Πάροχοι υπηρεσιών ή ιδιώτες/φορείς στους οποίους η Εταιρεία μας αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία).
  Στα ανωτέρω πρόσωπα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, λογιστές, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, εταιρείες μηχανογράφησης, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών.
  Τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και δεσμευόμενοι εγγράφως για την τήρηση εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη λήψη των απαιτούμενων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια τους
 4. Δημόσιες Αρχές.
  Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιες αρχές βάσει ειδικών νομοθετικών προβλέψεων για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή ή απόφαση). Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές, κυβερνητικές αρχές.
 5. Άλλα τρίτα μέρη.
  Όταν τούτο απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες μας για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της ΜΥΡΩΝ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ή τυχόν συγγενούς Εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας. Επίσης ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό απαιτείται για την διενέργεια ελέγχων που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.
 6. Άλλα τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές.
  Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους στο πλαίσιο μιας συγχώνευσης ή μετάθεσης ή σε περίπτωση πτώχευσης ή στην περίπτωση που σταματήσουμε να έχουμε τη διεύθυνση ή τη διαχείριση της Εταιρείας.

VIIΙ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟι διακομιστές μας, στους οποίους αποθηκεύονται και προστατεύονται τα δεδομένα σας, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, εξωτερικοί μας συνεργάτες ή/και πάροχοι υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας ενδέχεται να βρίσκονται ή να χρησιμοποιούν διακομιστές σε άλλες χώρες. Κάθε φορά που μεταφέρουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε όμοιο βαθμό προστασίας για αυτά, ακολουθώντας συγκεκριμένη πολιτική. Ειδικότερα :

 1. Εάν απαιτηθεί, διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Όπου χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ειδικές συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παρέχουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την ίδια προστασία που έχουν στην Ευρώπη.
 3. Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάζουμε δεδομένα σε αυτούς αν μετέχουν στην Ασπίδα Προστασίας η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μοιράζονται μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aquasports.gr για οποιαδήποτε διευκρίνιση για τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιείται από εμάς κατά τη διαβίβαση δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
ΙΧ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ9.1 Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης (άρθρο 15): να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, τα σχετικά σας δικαιώματα, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16) : να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών των δεδομένων σας ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18): να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21) : να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή υπό προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.
 5. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη» – άρθρο 17) : να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.
 6. Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20) : να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις από την Εταιρεία τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ. 3) στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε αυτήν.

9.2 Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

 1. Τα υπό iii), iv) και v) δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή την εκπλήρωση υποχρέωσής της που πηγάζει από το νόμο ή απόφαση δημόσιων Αρχών ή Δικαστηρίων.
 2. Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
 3. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Χ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

10.1 Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να αποστείλετε συστημένη επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας της Εταιρείας μας :
Κατάστημα «Aquacenter»
Ηράκλειο Κρήτης,
Ηρακλείτου αρ. 41, Τ.Κ. 71601
Με την ένδειξη «Τμήμα Data Privacy»
ή να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα Data Privacy της Εταιρείας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@aquasports.gr
10.2 Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.dpa.gr.
10.3Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.
10.4 Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία «ΜΥΡΩΝ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο, που ζητήσετε την αποστολή της απάντησης ταχυδρομικώς, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με έξοδα αποστολής. Πριν την αποστολή, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για το ακριβές κόστος αυτής.
10.5 Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτημα το οποίο είναι προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο.
10.6 Για την ορθή, αποτελεσματική και ασφαλή επεξεργασία του αιτήματός σας, απαιτείται όπως ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του υποβάλλοντος το αίτημα. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία ενδέχεται να σας ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες για την ταυτοποίηση σας καθώς και την αποστολή αποδεικτικών προς τούτο εγγράφων.
10.7 Για την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων σας βάσει των άρθρων 15 – 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, παρατίθενται κατωτέρω υποδείγματα αιτήσεων ανά δικαίωμα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να μας την αποστείλετε με συστημένη επιστολή στην ως άνω διεύθυνση είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@aquasports.gr μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων. Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σύνολο των πληροφορίων που αναφέρονται ανά αίτηση ώστε το αίτημα να σας να επεξεργασθεί επιτυχώς από την Εταιρεία μας.

ΧΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

11.1 Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους.
11.2 Σε περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχουν χορηγηθεί από εσάς άλλα με άλλο τρόπο (π.χ. από συνεργαζόμενη εταιρείας), σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία τηρεί αυστηρή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό και τους συνεργάτες της και ελέγχεται τακτικά η εφαρμογή της.
11.3 Κατ’ αρχήν συλλέγουμε μόνο όσες πληροφορίες είναι αναγκαίες για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Στην συνέχεια ελέγχουμε τον σκοπό επεξεργασίας εάν είναι νόμιμος και εάν ο τρόπος συλλογής των δεδομένων είναι συμβατός με τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 5 του Κανονισμού). Ειδικά αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας ή τρίτου, προβαίνουμε σε στάθμιση συμφερόντων κατά τις επιταγές του Κανονισμού.
11.4 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Το Τμήμα Πληροφορικής μας ακολουθεί διεθνή πρότυπα και πρακτικές για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δικτύων και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.
11.5Η Εταιρεία, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων σας και σεβόμενοι απολύτως τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συμμόρφωσης της στις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/976 και της σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας.
11.6Σε κάθε πάντως περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίζετε ότι παρ’ όλα τα εύλογα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κανένα πληροφοριακό σύστημα και δίκτυο και καμία μετάδοση μέσω Internet, δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Εταιρεία μας, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές.
11.7 Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων διαθέτουμε μια εξειδικευμένη ομάδα η οποία ακολουθεί μία σαφώς ορισμένη διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο.
11.8 Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε όσους εργαζομένους, πράκτορες, αναδόχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.

ΧΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ

12.1 Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά ώστε σε αυτήν να περιλαμβάνονται οι τρέχουσες πρακτικές απορρήτου μας. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα και κυρίως πριν προβείτε σε αγορές, ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.
12.2 Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Δήλωσης θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση www.aquasports.gr Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην αρχή της παρούσας Δήλωσης.
12.3 Μπορείτε να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στην αρχή του κειμένου, για να επιβεβαιώσετε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Δήλωση Απορρήτου.
Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 17 Μαΐου 2018. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παλαιότερες εκδόσεις. Η παρούσα Δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.

ΧΙΙΙ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στην Εταιρεία μας και στις συγγενείς εταιρείες μας, επικοινωνήστε με το τμήμα Data Privacy στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας :
Κατάστημα «Aquacenter»
Ηράκλειο Κρήτης,
Ηρακλείτου αρ. 41, Τ.Κ. 71601
Τ : 2810 282 992
email : info@aquasports.gr
Με την ένδειξη «Τμήμα Data Privacy»
ή να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα Data Privacy της Εταιρείας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@aquasports.gr

ΧΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

0
  0
  Το καλάθι σας
  Το καλάθι είναι άδειοΕπιστροφή στο Κατάστημα
  ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
  Η ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας από το στάδιο της παραγγελίας έως το στάδιο της παραδόσεως του προϊόντος σε εσάς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στα καταστήματά μας αλλά και μεταγενέστερα, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοράς προϊόντων – παροχή των υπηρεσιών μας (έννομο συμφέρον).
  Η διαχείριση της παραγγελίας σας και άλλων υπηρεσιών (π.χ διαμεσολάβηση για την έγκριση δανείου από συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, παροχή υπηρεσιών Service κλπ) Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοράς προϊόντων – παροχή των υπηρεσιών μας (έννομο συμφέρον).
  Η κατάλληλη προετοιμασία και την έγκαιρη ικανοποίηση ιδιαίτερων αιτημάτων σας που σχετίζονται με την παραγγελία σας (π.χ. φύλαξη και παράδοση των εμπορευμάτων σε μεταγενέστερο χρόνο κλπ.) Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοράς προϊόντων – παροχή των υπηρεσιών μας (έννομο συμφέρον).
  Η διαχείριση λιστών με προσωπικά δεδομένα πελατών για λόγους λειτουργικούς όπως για παράδειγμα λίστες με ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων ή και λίστες με ημερομηνία πληρωμής δόσεων πιστωμένου τιμήματος σύμφωνα με τον μεταξύ μας διακανονισμό. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοράς προϊόντων – παροχή των υπηρεσιών μας (έννομο συμφέρον).
  Η κατόπιν ρητής εξουσιοδοτήσεως εκπροσώπησή σας σε συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Δεδομένα πιστοδότησης

  Εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοράς προϊόντων – παροχή των υπηρεσιών μας (έννομο συμφέρον ).
  Η διαχείριση διάφορων αιτημάτων / καταγγελιών / παραπόνων Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοράς προϊόντων – παροχή των υπηρεσιών μας (έννομο συμφέρον ).
  Έκδοση και τήρηση νομικών – φορολογικών εγγράφων (π.χ αποδείξεων, τιμολογίων κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αποφάσεις οποιωνδήποτε Αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή Δικαστηρίων.
  Σύνταξη, έκδοση και τήρηση νομικών εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αποφάσεις οποιωνδήποτε Αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή Δικαστηρίων.
  Η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας από τη σύμβαση που έχουμε συνάψει τις προμηθεύτριες εταιρείες. Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
  Η προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Δεδομένα εικόνας

  Εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
  Η βελτίωση των υπηρεσιών μας ώστε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις απαιτήσεις σας προκειμένου να παραμείνετε απολύτως ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή σας από τα καταστήματά μας (φυσικά και ηλεκτρονικά). Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Δεδομένα εικόνας

  Δεδομένα συσκευών και περιήγησης στο διαδίκτυο

  Εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
  Η διενέργεια ερευνών αγοράς και η ανάλυση ερωτηματολογίων και σχολίων των πελατών. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
  Η αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και η δημιουργία στατιστικών δεδομένων βάσει αυτής. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
  Η διαχείριση παραπόνων πελατών. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
  Την προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρείας από κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες και την αποφυγή απάτης. Δεδομένα συσκευών και περιήγησης στο διαδίκτυο

  Δεδομένα τοποθεσίας

  Δεδομένα εικόνας

  Εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
  Η ενημέρωση των πελατών και η ικανοποίηση των αιτημάτων τους μετά την αποχώρησή τους. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Δεδομένα τιμολόγησης

  Δεδομένα πληρωμής / χρέωσης

  Εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου.
  Η αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / sms / newsletter / επιστολών / μηνυμάτων μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, messenger, viber κλπ) για την ενημέρωσή σας για προγράμματα/ προσφορές/ εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Συγκατάθεση
  Η συμμετοχή σας σε ερωτηματολόγια με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Δεδομένα ταυτότητας

  Δεδομένα επικοινωνίας

  Συγκατάθεση